Integrated IT Solutions

Tietosuojaseloste

Yleistä
RootSys Oy pitää yksityisyyttäsi tärkeänä ja pyrimme suojelemaan henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla käyttäessäsi palveluitamme. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 sekä sovellettavien kansallisten lakien mukaisesti.
Tämä tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista ja lainsäädännöstä, jota RootSys Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

1 Henkilötiedon määritelmä
”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia rekisteröityä koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679), (”tietosuoja-asetus”) on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

RootSys Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

2 Kuinka suojaamme henkilötietoja?
Henkilötiedot tallennetaan tietokantoihimme, joiden suojaamiseen käytetään fyysisiä, teknologisia ja prosessiteknisiä keinoja. Kaikki tiedot salataan ennen siirtoa julkisissa verkoissa. Lisäksi vain valtuutetuilla työntekijöillä on pääsy tallennettuihin tietoihin. Tietoja käsitellään vain tässä tietosuojaselosteessa mainittujen syiden ja laillisten perusteiden perusteella. Suojaamme henkilötietojasi menetykseltä, manipulaatiolta ja luvattomalta käytöltä teknologisten ja organisatoristen turvallisuustoimenpiteiden avulla. Päivitämme turvallisuustoimenpiteitämme jatkuvasti, jotta pysymme teknisen kehityksen tasalla.

3 Tietojen sijainti
RootSys Oy säilyttäää henkilötietojasi turvallisesti EU/ETA-alueella sijaitsevilla palvelimilla. Koska otamme tietosuojan vakavasti, emme siirrä henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja kaikki henkilötietojen käsittelijämme ovat tiukan vaitiolovelvollisuuden alaisuudessa koskien henkilötietojasi. Tietyissä tapauksissa voi olla kuitenkin välttämätöntä siirtää henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle, ja jos näin on, varmistamme että tietojensiirto on toteutettu vaadittavien turvatoimenpiteiden mukaisesti, esimerkiksi Euroopan Komission omaksumien tietosuojaa koskevien vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti tai EU-US privacy shield -järjestelyn mukaisilla siirroilla.

4 Henkilötietojen säilyttäminen
RootSys Oy säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei RootSys Oy tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.
RootSys Oy säilyttää laskutusasiakkaana olevien rekisteröityjen henkilötietoja kyseisen laskutuksen vaatiman ajan ja lainsäädännön tämän jälkeen vaatiman ajan.

Kun henkilötietojen säilytysaika on kulunut umpeen, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa.

5 Rekisteröityjen oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
- Rekisteröidyillä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.
- Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus päästä tietoihin
- Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada jäljennös tiedoista.
- Tarkastuspyyntö lähetään kirjallisesti, henkilötunnuksella varustettuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

RootSys Oy Suokalliontie 9 01740 Vantaa

Pyynnön liitteenä tulee toimittaa kopio allekirjoituksen sisältävästä henkilöllisyystodistuksesta, jolla varmennetaan henkilöllisyys ennen tietojen antamista.

6 Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen
Rekisteröity voi ilmoittaa omissa tiedoissaan havaitsemastaan virheestä tämän tietosuojaliitteen kohdassa 7 mainitulle rekisterinpitäjäjälle.

RootSys Oy poistaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta ja täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

7 Yhteystiedot
Rekisterinpitäjä: RootSys Oy (Y-tunnus: 0737031-1)
Yhteystiedot: info@rootsys.fi
RootSys Oy Suokalliontie 9 01740 Vantaa

8 Muutokset tietosuojaselosteeseen

RootSys Oy voi tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme kotisivuillamme. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille.

RootSys Oy

Suokalliontie 9
01740 Vantaa
p. 0207 545 400

TILAA UUTISKIRJEEMME

Helpdesk

Palvelemme arkisin klo 8-17

p. 020 754 5403
p. 020 754 5400
it-tuki@rootsys.fi
erp-support@rootsys.fi

 

 

Toimistomme kartalla